22 let na trhu autoopravárenství

Opravy hybridů a elektromobilů (1)

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 1+2/2019

PRO ZLOM:

Červená

Na aktuální téma

Elektomobilita

Zpracoval: Jaromír Martinec

Foto: Archiv

 

Foto prosím libovolně, jsou ilustrační bez popisky

 

Opravy hybridů a elektromobilů – 1.

Na základě dotazů vás čtenářů jsme se rozhodli zjistit, jakou kvalifikaci musí splňuvat mechanici zabývající se opravami hybridních vozidel a elektromobilů. Výsledek našeho pátrání vám přinášíme v následujícím článku.

 

PRO ZLOM: SEM prosím foto Sitotková a popiska: Výkonná ředitelka Asociace elektromobility a inovativních technologií, z. s., Kateřina Sirotková.

PRO ZLOM: SEM logo aemo

 

Oslovili jsme nejprve výkonnou ředitelku Asociace elektromobility a inovativních technologií, z. s., Kateřinu Sirotkovou. Její odpověď se týká především oblasti čistých elektromobilů:

 

„Všeobecně aktuálně žádná přesná směrnice neexistuje a servis elektromobilů je v režii každé jednotlivé značky. Elektromobily jsou obecně méně náročné na servisní úkony, avšak o to specifičtější problémy mohou vzniknout v souvislosti s akumulátory a elektromotory. V každém servisním centru by tak měl být zaměstnán odborník na silnouproud a battery management systémy (BMS).

Co se týče kvalifikační cesty, měla by být úkolem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počet elektromobilů v České republice však je stále pro stakeholdery nízký na to, aby se se tématu intenzivně věnovali. Hodně elektromobilů na trhu je stále v rámci záruky, téměř vždy v záruce, která se týká akumulátorů, a tak velká část samotného servisu spočívá ve výměnách kus za kus.

Dalším specifikem je také, že v elektromobilech funguje velká část úkonů v „remote“ módu, a proto je možné část servisních úkonů provádět na dálku. Tento fakt přináší do servisu elektromobilů také ICT podstatu práce.

Není asi nutné na středních školách vyučovat přímo obor „opravář elektromobilů“, ale bylo by vhodné připravit například speciální školicí program, který specifika práce s elektromobily zdůrazní. Takový školicí program by mohl vzniknout na více typech středních odborných škol. Co je k tomu potřeba udělat? Pozvat dohromady všechny výrobce elektromobilů a dát dohromady jejich požadavky. Toto však trochu brzdí lehký individualismus jednotlivých značek v oblasti elektromobility.

Co je také nutné zmínit, je, že s rozvojem elektromobilů souvisejí také zvýšené požadavky na vybavení servisů nejen nabíjecími stanicemi pro zákazníky. To je náročné technicky, finančně i edukačně pro stávající zaměstnance.

V servisu pro elektromobily by všeobecně měl být pracovat odborník na karosářské práce, běžné úkony, slaboproud, silnoproud, battery management systém a vzdálenou ICT komunikaci.“

 

 

 

PRO ZLOM: SEM OBR sem vodorovnou čáru a následuje disk forum opět odděleníé vodorovnými čarami.

 

<M> Vyjádření výrobců a dovozců vozidel

Dále jsme oslovili výrobce a dovozce vozidel a položili jsme jim následující otázky. V tomto vydání přinášíme první část jejich odpovědí. Ty jsou řazeny náhodně:

 

 

 

1) Jaké požadavky vy jako značka předepisujete pro kvalifikaci mechaniků hybridních vozidel a elektromobilů?

 

2) Jaké požadavky máte na pracoviště pro opravy zmíněných typů vozidel?

 

3) Jaké požadavky máte, resp. do budoucna budete mít na svoji servisní síť z hlediska dosažitelnosti oprav těchto vozidel?

 

 

PRO ZLOM: SEM Logo Skoda

 

ŠKODA AUTO

Vítězslav Pelc, GK – Corporate Communications – PR manažer ŠKODA AUTO Česká republika

 

1) ŠKODA AUTO pro servis elektrovozů vlastní značky (mimo bateriových systémů) bude vyžadovat vzdělání odpovídající § 4 vyhlášky 50. Jedná se o osobu poučenou. Úkony spojené s činnostmi na voze nebudou vyžadovat vyšší § z toho důvodu, že se bude jednat o uvedení vozu do beznapěťového stavu a jeho kontrolu. Následně bude proces opravy standardní jako na běžném voze. Školení pro tyto činnosti bude probíhat taktéž standardně, a to v centrálním školicím centru v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. V případě oprav vysokonapěťových baterií budeme již požadovat vyšší vzdělání, a to na úrovni § 6 vyhlášky 50. Počet servisů, které budou provádět úkony pro opravu vysokonapěťových baterií, bude v rámci ČR omezen. Samozřejmě produktové školení budou probíhat pro každý model zvlášť

 

2) Aktuálně ŠKODA AUTO ve spolupráci s koncernem VW finalizuje selekci přípravků a celkového vybavení dílen, abychom je mohli nabídnout našim servisům. Samotné pracoviště pro servis elektrovozů bude o něco širší vzhledem k předepsaným úkonům.

 

3) ŠKODA AUTO bude požadovat, aby každý servisní partner značky dokázal opravit elektrovůz bez ohledu na geografickou polohu v rámci ČR. Naším cílem je nabídnout a přiblížit elektromobily co možná největšímu počtu zákazníků. To považujeme společně s rozšiřováním nabíjecí infrastruktury jako základ rozvoje elektromobility v ČR. Opravy vysokonapěťových bateriových systémů budou vyžadovat expertní zásahy. Pro tyto opravy bude k dispozici několik servisů v rámci celé ČR tak, aby geograficky dostatečně pokrývaly potřebu našich zákazníků i u těchto servisních úkonů.

 

PRO ZLOM: SEM logo Porsche ČR.- je to to sdružené logo, které je použito i v druhém diskusním fóru

Porsche Česká republika

Jan Špinar, vedoucí After Sales, Porsche Česká republika

 

1) Naše školení lze rozdělit do dvou oblastí: na produktová školení a odborná školení. Produktová školení absolvují zástupci všech servisních partnerů bez ohledu na to, zda jsou kvalifikováni pro vysokonapěťové systémy či nikoli. Tématem těchto školení jsou specifika jednotlivých modelů.

Nejnižší úrovní odborných školení je školení pro „osoby poučené o elektrických systémech“ (EPO). Toto školení musejí absolvovat všechny osoby, které přijdou v rámci servisních služeb do kontaktu s elektricky poháněnými vozidly bez ohledu na to, zda jde o vysokonapěťového partnera (viz odpověď č. 3) či nikoli. Servisní partneři, kteří mají specialistu pro vysokonapěťové systémy (HVT), mohou toto proškolení realizovat interně. Servisní partneři bez HVT mohou využít školení poskytovaná importérem. Tato kvalifikace neopravňuje k odpojování komponentů od zdroje vysokého napětí.

 

Další úrovní školení je „vysokonapěťový technik“ (HVT). Tuto kvalifikaci poskytuje výhradně importér a předpokladem pro její získání je platná zkouška v souladu s vyhláškou č. 50 paragraf 6. Školení trvá čtyři dny. Po absolvování tohoto školení je mechanik povinen absolvovat další produktová školení zaměřená na nově uváděné modely příslušné značky. Tato kvalifikace je podmínkou pro autorizaci servisního partnera na úroveň vysokonapěťového partnera.

 

Nejvyšší úrovní je specialista pro opravy akumulátorů. Tuto kvalifikaci aktuálně splňují výhradně technici importéra. Do budoucna se počítá s jejím rozšířením pro vybrané servisní partnery.

 

2) U partnerů, kteří nejsou kvalifikováni pro opravy s odpojeným zdrojem vysokého napětí, se pracoviště neliší od standardních požadavků. Jediným požadavkem navíc je tzv. karanténní zóna mimo budovu servisu, v níž musí být poškozené vozidlo po nehodě bezpečně umístěno po dobu definovanou výrobcem. Jde o ohraničený prostor dostatečně vzdálený od dalších vozidel a budov.

Pro pracoviště u partnerů s kvalifikací pro opravy vysokonapěťových systémů platí navíc požadavek, že musí být vybaveno předepsaným počtem elektrických zásuvek pro připojení nabíjecích zařízení a předepsanou nabíječkou (další zařízení pro nabíjení jsou definována u partnerů s prodejem elektricky poháněných vozidel v rámci smlouvy o prodeji). Požadavky zahrnují také vedlejší přiléhající prostor pro uložení předepsaného vybavení, např. nůžkového zvedáku s adaptérem pro fixaci akumulátorů. Kromě toho je výrobcem definována sada povinného vybavení přístroji a nářadím pro opravy těchto vozidel. Tato sada je výrobcem pravidelně aktualizována.

 

3) V současnosti je naše servisní síť pro opravy elektricky poháněných vozidel značky Volkswagen Užitkové vozy řešena dvoustupňově. Kompletní servisní síť značky Volkswagen Užitkové vozy zajišťuje opravy, které nevyžadují odpojení komponentů od zdroje vysokého napětí. Ostatní opravy, při nichž musí být vysokonapěťový elektrický systém odpojen, vykonávají výhradně servisní partneři autorizovaní pro opravy vysokonapěťových systémů. Tato autorizace je zároveň podmínkou i pro prodej vozidel s vysokonapěťovými systémy.

Vzhledem k tomu, že naše požadavky na vybavení a kvalifikaci jsou téměř identické se značkou Volkswagen Osobní vozy, lze předpokládat, že většina současných vysokonapěťových partnerů značky Volkswagen Osobní vozy (aktuálně jde o 13 servisních partnerů) bude mít zájem opravovat i elektricky poháněná vozidla značky Volkswagen Užitkové vozy. Předpokládáme, že budeme mít přibližně deset vysokonapěťových partnerů ve všech regionech ČR.

 

S přechodem na nové smlouvy v průběhu roku 2020 bude povinnost být vysokonapěťovým partnerem zakotvena ve standardech pro všechny partnery značky Volkswagen Užitkové vozy a elektricky poháněná vozidla budou opravována v celém rozsahu u všech servisních partnerů. Jedinou výjimkou budou opravy akumulátorů, pro které má kvalifikaci pouze importér, ale i pro tyto opravy budou postupně kvalifikováni vybraní partneři.

 

 

PRO ZLOM: SEM Logo Peugeot

P-Import, dovozce vozidel Peugeot

XXXX

1) Na elektrické síti elektromobilů nebo vozidel s hybridním pohonem jsou oprávněny provádět zásahy pouze osoby, které prošly specifickým školením na tato vozidla. Pracovníci zasahující na těchto vozidlech musejí splňovat podmínky dané paragrafem 6 vyhlášky 50/1978 Sb.

2) Pracoviště musí být vymezeno bezpečnostní páskou. Výstražná tabule musí upozorňovat, že na pracoviště je povolen vstup pouze osobám oprávněným provádět zásahy na elektromobilech. Elektromobil nebo vozidlo s hybridním pohonem musí být snadno identifikovatelné.

V blízkosti pracoviště označeného logem „Elektromobil nebo vozidlo s hybridním pohonem“ se musí nacházet následující:

Specifický hasicí přístroj v závislosti na druhu akumulátoru nebo akumulátorů, kterými jsou vozidla vybavena.

Přívod vody pro dokonalé opláchnutí v případě styku s elektrolytem.

Tyč pro přitažení těla pro případ zásahu elektrickým proudem.

Schválený opravce musí být vybaven specifickým nářadím určeným pro opravy těchto vozidel (izolované nářadí, přístroj pro ověření nepřítomnosti napětí, přístroj pro kontrolu izolace…) a ochrannými pomůckami (izolační rukavice, izolační krytina, ochranný štít…). Pracoviště musí rovněž být vybaveno nabíjecí stanicí.

3) Sto procent opravců musí být schopno opravovat hybridní a elektrická vozidla.

 

PRO ZLOM: SEM Logo BMW

BMW Group

Michal Beneš, Dealer Network Development Manager CZ & SK

 

1) Kvalifikace mechaniků hybridních vozidel a elektromobilů je od 1. 10. 2018 nedílnou součástí vzdělávacích procesů na všech autorizovaných dealerstvích BMW. Základním předpokladem pro další navazující vzdělávání a následnou specializaci této skupiny mechaniků jsou školení „Základy hybridních technologií a baterie 3.0 generace“ a „Klimatizační technologie s elektrokompresory“, které musejí absolvovat všichni mechanici na dealerstvích. Na tato školení navazující specifická školení BMWi – Technická školení.

Obecně platí, že každé vozidlo, případně skupina konstrukčně podobných vozidel, jsou rozděleny na školení zakončená specifickými certifikáty v rozsahu buď „práce na vysokonapěťových komponentech“, nebo přímo „opravy vysokonapěťových baterií“. V každém případě je základem pro veškeré zásahy na vozidle uvedení vozidla do režimu „zabezpečené vysokonapěťové vozidlo“. U certifikátů vysokonapěťových akumulátorů je uvedena platnost dva roky.

2) Podmínkou pro každého autorizovaného opravce pro opravy hybridních vozidel a elektromobilů je splnění následujících požadavků, kdy musí:

– používat specifické vybavení BMW pro vysokonapěťové systémy dle specifikací BMW pro opravy, montáž a demontáž vysokonapěťových baterií a modulů;

– používat testovací box pro vysokonapěťové baterie (HV);

– používat modulový nabíječ/vybíječ dle specifikací BMW pro formátování nových bateriových modulů ve vztahu k použitým modulům před výměnou modulů (v průběhu oprav HV baterií);

– používat speciální sadu přípravků pro HV dle specifikací BMW pro opravy, montáž a demontáž HV baterií a HV modulů;

– používat hydraulické zvedací zařízení se speciálními adaptéry pro montáž a demontáž HV baterií dle specifikací BMW;

– mít v dílně alespoň jedno místo s možností nabíjení dle specifikací BMW, nabíjecí jednotka musí být nainstalována tak, aby v průběhu dobíjení elektromobilů nebyl znemožněn pohyb servisním technikům a aby nedošlo k neúmyslnému vykopnutí kabelu buď procházejícím personálem, nebo jinými pohybujícími se objekty;

– mít v dílně vybavení na označení EV, konkrétně kužely na označení EV vozů v dílně a pásku pro vyznačení pracovního prostoru kolem vozu, na kterém se provádí údržba HV části.

 

3) Od 1. 10. 2018 je 100 % naší dealerské sítě certifikováno pro opravy hybridních vozidel a elektromobilů.

 

PRO ZLOM: Prosím tohle samostatně do rámečku a logo FORD (ono to neodpovídá šabloně disk fóra)

 

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.

Václav Bejček, Technical Services Manager

Dragan Andonov, Technical Trainer

 

 

Zástupci dovozce vozidel Ford nám neodpověděli přímo na naše otázky, nicméně zaslali nám dokumentaci související s opravami hybridních (HEV) vozidel. Nejprve vybíráme z dopisu z roku 2015, ve kterém dovozce seznamoval dealery s požadavky jednotlivých stran

 

 1. Národní legislativu HEV popisuje:

 

 • vyhláška 50/1978Sb ČÚBP, oddíl II., § 4, § 5, § 6;
 • stanovisko TECHNICKÉ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (TIČR) – organizace státního odborného dozoru, které pojednává o kvalifikacích personálu – ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.;
 • textace SDA.

 

 1. Ford:
 2. a) předepisuje vybavení dílny HEV a speciální nářadí (v příloze)
 3. b) poskytuje technické produktové školení – informace o potřebném školení jsou v Technickém školení 1-2015 (v příloze).

– Dvoudenní produktové technické školení Nové Mondeo HEV TN7002227C – určené pro vybrané specialisty z řad HT, ST, TS a PT, kteří budou oprávněni u vozidel Mondeo HEV provádět odpojení vysokonapěťové soustavy, měření parametrů napětí/odporu a kontrolovat bezpečný stav odpojení systému vysokého napětí (VN).

– Jednodenní produktové školení Nové Mondeo HEV TN7002228C – určené pro všechny ostatní specialisty z oblasti HT, ST, TS a PT, kteří budou oprávněni u vozidel Mondeo HEV provádět běžnou servisní činnost bez nutnosti práce na systému VN vozidla.

 

 1. Autorizované servisní středisko HEV musí:

 

 1. a) seznámit se se stanoviskem TIČR a legislativou 50/1978 Sb.;
 2. b) zajistit si kvalifikovaného technika s elektrotechnickým vzděláním (kmenového, ne smluvního), který se musí certifikovat podle 50/1978 Sb. ČÚBP s odpovídající kvalifikací;
 3. c) zajistit si speciální servisní vybavení uvedené v příloze „Vybavení dílny pro HEV“. Speciální nářadí a vybavení HEV je součástí Prémium standardu speciálního nářadí publikovaného na Dealerském portálu;
 4. d) před autorizací servisu HEV doložit u pracovníků kvalifikaci ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zajistit si technické proškolení v rozsahu ad b).

 

Následuje výčet požadavků na vybavení pracoviště pro opravy HEV:

PRO ZLOM: sem prosim tabulku požadavek na vybaveni

 

 

A následuje rovněž přehled školicích modulů, jež musejí mechanici HEV absolvovat v roce 2019:

PRO ZLOM: sem prosim tabulku skolici moduly HEV

 

 

 

PRO ZLOM: konec rámečku

 

 

Pokračování příště