25 let na trhu autoopravárenství

Nové trendy a digitalizace automobilových služeb

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 1+2/2020

Na aktuální téma

Digitalizace

 

Text: Jan Bambas

Foto: autor

 

Nové trendy a digitalizace automobilových služeb

 

Před několika lety informovala asociace FIGIEFA čtenáře AutoEXPERTU o vývoji v oblasti digitalizace automobilů, a především souvisejících služeb. Za tuto dobu nejen že vývoj výrazně pokročil, ale zároveň se zostřila soutěž hlavních aktérů na trhu produktů a služeb spojených s údržbou a opravami automobilů. Jaké jsou tedy hlavní trendy, které ovlivňují podobu budoucích automobilů a souvisejících služeb? Na tuto otázku odpovídá Jan Bambas, ředitel pro evropské záležitosti asociace FIGIEFA.

 

O tom, že trh se služeb péče o automobily v následujících letech vlivem digitalizace a technologického pokroku změní, bylo napsáno mnoho. Exponenciálně rostoucí množství dat, která generují vozidla, bude mít však dopad na náš život v mnoha dalších oblastech, bez ohledu na to, zda jsme či nejsme motoristy.

 

Digitalizace

Technologický rozvoj nových modelů se netýká pouze elektrifikace vozidel, o které se mluví v souvislosti s životním prostředím a změnou klimatu, ale ještě dříve budou mít dopad na současnou společnost tzv. propojená a autonomní vozidla. Právě prvně jmenované umožní masivní rozvoj existujících a vznik nových obchodních modelů v rámci služeb mobility, jako je například tzv. prediktivní údržba. Z dat generovaných auty budou vedle tradičních opravárenských sektorů čerpat i pojišťovny, leasingové firmy nebo autopůjčovny, služby sdílené dopravy, stejně jako veřejná sféra přinášející nová inovativní řešení s využitím dat.

 

Chování spotřebitelů mění produkty a služby

Také širší celospolečenský vývoj bude mít výrazný dopad na segment náhradních dílů pro vozidla, služby a opravy. Řada lidí již nyní ustupuje od koupě vozidla jako takového a volí raději nové typy služeb včetně tzv. sdílených vozidel. U těchto modelů zákazník platí obvykle za celkovou službu a nemusí řešit tradiční starosti spojené s provozem a údržbou vozidla. To má pochopitelně výrazný vliv na to, kde a jak bude vozidlo servisováno, což v budoucnu ovlivní i strukturu celého trhu oprav a servisních služeb.

 

Ale nejde jen o služby, které bezprostředně ovlivňují nákup samotného vozidla – stále častěji se hovoří o Mobility as a Service (Mobilita jako služba). Jde o multimodální a udržitelné služby mobility reagující na potřeby zákazníků v dopravě prostřednictvím integrovaného plánování cesty a plateb na principu jednoho nákupu. Zákazníci si nákupem těchto služeb zajistí službu – mobilitu, tedy přesun z bodu A do bodu B, nikoli hmotný statek. Současně přichází nový trend, kdy dílčí výrobky jsou de facto prodávány jako služby. Příkladem může být pneumatika, kde společnosti nově zákazníkům nenabízejí produkt, ale službu ujetých kilometrů s veškerým souvisejícím servisem a konkrétním přínosem pro zákazníka.

 

Změny tržní povahy

V neposlední řadě je nutné zmínit, že i trh samotný prochází překotným vývojem. Díky digitalizaci komerčního prostředí se výrazně mění distribuční kanály a přístup zákazníků k jednotlivým produktům a službám. On-line a cloudová řešení penetrují téměř všechny tržní segmenty. Na to přirozeně reaguje retailový a velkoobchodní systém, který se postupně začíná více konsolidovat, aby se dokázal přizpůsobit těmto změnám a narůstající konkurenci ze strany IT firem a digitálních gigantů. Také výrobci posilují své konkurenční postavení ve všech oblastech díky exkluzivnímu přístupu k palubním datům. To vše vede ke změnám ve vertikální struktuře trhu. Na zákonodárcích je nyní úprava legislativního rámce tak, aby bylo zajištěno konkurenční prostředí a dodržena pravidla hospodářská soutěže.

 

Palubní data jako nová komodita

Je jasné, že se vozidla stávají nedílnou součástí tzv. internetu věcí. Data, která generují, mají svou ekonomickou hodnotu. Můžeme očekávat, že boj o přístup k datům se s jejich narůstajícím množstvím bude stupňovat. Digitální ekonomika se stala za poslední roky důležitým politickým tématem a instituce na národní i evropské úrovni řeší, jak prostřednictvím současných legislativních instrumentů zajistit fungující trh – v zájmu spotřebitelů, ale i samotných firem, především pak malých a středních podniků.

Současný stav bohužel k férové hospodářské soutěži na poli dat generovaných auty nepřispívá. Systémy, které někteří výrobci do vozidel instalují, v podstatě monopolizují přístup k datům a vozidlům a znemožňují ostatním nezávislým poskytovatelům nabízet konkurenceschopné služby. Tyto systémy se všeobecně nazývají Extended Vehicle a sama Evropská komise ve svém sdělení z roku 2018 uznala, že tento model nemusí být optimální k zajištění férové a fungující hospodářské soutěže.

 

FIGIEFA se spolu se svými členy, jako například sdružením SISA v České republice, v této oblasti dlouhodobě angažuje. Spolu s evropskými a národními zákonodárci, ale i dalšími zainteresovanými svazy a sektory, hledá možnosti, jak zajistit rovný přístup k palubním datům a řídicím a zobrazovacím prvkům ve vozidlech. To poslouží nejen pro potřeby diagnostických služeb, které vyžadují velký rozsah dat v odpovídající kvalitě, ale i pro široké spektrum dalších služeb, protože do budoucna bude stále více služeb tohoto typu poskytováno vzdáleně pomocí připojení a telematických systémů ve vozidle.

Proti konceptu Extended Vehicle, který propagují výrobci vozidel, stojí model nazvaný Nezávislá interoperabilní telematická platforma (známá pod zkratkou OTP), který vytvořila organizace FIGIEFA společně s dalšími subjekty Aliance pro svobodné autoopravárenství (Alliance for Freedom of Car Repair, AFCAR). Toto uskupení sdružuje evropské a mezinárodní asociace v segmentu výroby testovacích a dílenských zařízení, leasingu a pronájmu, opravy vozidel, distribuce náhradních dílů, publikace dat a silničních služeb. Jeho funkční parametry jsou blíže popsány v poslední časti článku a na stránce https://www.direct-access.eu/.

 

Kybernetická bezpečnost tématem dne

S rostoucím podílem propojených a autonomních vozidel na jedné straně a nárůstem kybernetických útoků na straně druhé se zintenzivnila diskuse na téma jak lépe zabezpečit vozidla v digitálním prostředí. Také veřejné instituce řeší, jak mohou regulatorně právně pomoci zvýšit úroveň zabezpečení. FIGIEFA dlouhodobě podporuje snahy, které povedou k vyšší bezpečnosti, a tedy i ochraně motoristů, a zároveň uvolní tržní potenciál nových technologií. V prvé řadě je však nutné zajistit důvěru zákazníků v propojené a autonomní řízení. To umožní další rozvoj tohoto nového typu mobility a bude prospěšné nejen pro oblast bezpečnosti a životního prostředí, ale přinese pozitivní změnu pro celou společnost.

 

Jak v institucích Evropské unie, tak na úrovni expertních skupin UNECE (organizace při OSN, která se mimo jiné zabývá tématem mobility) probíhá intenzivní diskuse o kybernetické bezpečnosti vozidel. Pracovní skupina UNECE aktuálně pracuje na návrhu nařízení, které by mělo být přijato začátkem příštího roku a které bude posléze přejato i do právního rámce Evropské unie v oblasti schvalování motorových vozidel. Konkrétně členové těchto pracovních skupin připravili seznam potenciálních hrozeb a způsobů, jak jim čelit.

 

Jelikož jakýkoli přístup a komunikace s vozidlem představují riziko, je nutné zavést odpovídající automatizované kontrolní mechanismy a praktiky, které hrozby kybernetických útoků odvrátí (jak pro přístup skrze OBD, tak pro vzdálený přístup k vozidlu). Současný návrh nicméně ponechává plně na výrobcích, aby zavedli opatření dle vlastního uvážení a bez další harmonizace. Tento postup už nyní naznačuje postupné uzavření automobilových systémů, které znemožní jakýkoli přístup pro řadu poskytovatelů, zvláště na nezávislém poprodejním trhu služeb oprav vozidel.

 

Řešení cestou nové regulace

Evropské instituce jsou si velmi dobře vědomy rozsáhlého potenciálu propojené a autonomní mobility. To bylo potvrzeno v řadě oficiálních dokumentů i ve formulaci konkrétních pracovních plánů Evropské komise pro následující období. Také Evropský parlament ve svých dvou rezolucích v roce 2018 apeloval, aby Evropská komise zajistila rovné prostředí v oblasti přístupu k palubním datům a navrhla konkrétní kroky. Nové legislativní návrhy a opatření (nejen finanční povahy) mají za cíl podporovat nové obchodní modely, které podpoří rozvoj propojených a autonomních vozidel. Zatímco rozvoj technologií je již v plném proudu, otázka přístupu a způsobu využití dat zůstává předmětem diskusí expertů a představitelů národních i evropských institucí.

 

V zájmu nalezení vhodného řešení vytvořila Evropská komise expertní skupinu pro otázku palubních dat, přístupu k nim a kybernetické bezpečnosti. Ta je součástí celoevropské pracovní skupiny pro motorová vozidla, které se účastní zástupci národních ministerstev i soukromého sektoru v oblasti výroby automobilů a poprodejního trhu služeb. Experti z různých oblastí mají za cíl odpovědět na řadu technických otázek ohledně přístupu k palubním datům, včetně jejich rozsahu a typu, dále práva duševního vlastnictví, ochrany osobních dat a také otázky kybernetické bezpečnosti.

 

Výsledky práce této skupiny budou základem pro doplňující studii Evropské komise. Závěry této studie budou k dispozici v polovině roku 2020 jejich cílem je vyhodnotit jednotlivé varianty legislativních změn současné právní úpravy, resp. zcela nového legislativního návrhu. Poslední variantu předvídá i pracovní program Evropské komise v oblasti automobilového průmyslu na roky 2020–2021. Nový legislativní návrh tak lze očekávat nejpozději začátkem roku 2021.

 

Manifest pro spravedlivé možnosti digitalizace

Ve světle poslední expertních diskusí a nového obsazení Evropských institucí po posledních volbách v květnu 2019 vydala široká koalice zastřešující zájmy řady společností v oblasti mobility nový manifest adresovaný zejména politickým činitelům na evropské a národní úrovni. Tento dokument (https://www.figiefa.eu/manifesto-for-fair-digitalisation-opportunities-2019/) jasně formuluje konkrétní požadavky jak nezávislého poprodejního trhu v oblasti náhradních dílů a služeb oprav vozidel, tak služeb široké mobility, včetně např. sektoru pojišťovnictví, výrobců pneumatik nebo stanic technické kontroly[1].

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se již hovoří o novém evropském legislativním návrhu, je třeba hledat dlouhodobé řešení – model, který umožní efektivní soutěž na trhu náhradních dílů a služeb spojených s údržbou a opravami automobilů. Základní požadavky pro vzdálený přístup k vozidlům a jejich datům jsou v manifestu jasně artikulované a definují konkrétní funkční parametry Nezávislé interoperabilní telematické platformy OTP:

 

– přímý a samostatný přístup k palubním datům v reálném čase, prostřednictvím otevřené telematické, interoperabilní přístupové platformy ve vozidle, bez monitorování výrobcem vozidla,

– přístup k minimálně stejné úrovni dat, ve stejných časových proporcích a stejné frekvenci, jaký má k dispozici výrobce,

– přístup poskytovatele služeb k řídicím a zobrazovacím prvkům ve vozidle ke spouštění nezávislých aplikací přímo ve vozidle za účelem nabídnutí a poskytnutí služby zákazníkovi,

– přístup zákazníka k palubním řídicím a zobrazovacím prvkům pro zajištění možnosti bezpečné volby a přijetí služeb dle jeho svobodného výběru.

 

Pouze při splnění těchto požadavků pro nezávislé poskytovatele služeb, ve stejné míře jako mají výrobci, lze garantovat férovou soutěž a konkurenční prostředí na trhu produktů a služeb spojených s údržbou a opravami automobilů služeb oprav, využití inovačního potenciálu a rozvoj nových služeb, při současném bezpečném využití palubních dat ve prospěch zákazníků. Zároveň tak bude moci Evropa splnit svůj cíl stát se světovým lídrem v oblasti propojené a autonomní mobility a dalších souvisejících služeb.

 

[1] ADPA (European Independent Data Publishers Association), CECRA (European Council for Motor Trades and Repair), CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee), EGEA (European Garage and Test Equipment Manufacturers and Importers), ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers Association), FIA Region I (Fédération Internationale de l’Automobile), FIGIEFA (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), Insurance Europe (European Insurance and Reinsurance Association), Leaseurope (European Leasing and Automotive Rental Association), SMEunited (Association of Crafts, Trades and SMEs in Europe), UEIL (Union of European Lubricants Industry).

 

<ramecek 1>

Jan Bambas, FIGIEFA <sem foto Bambas>

Jan Bambas působí od června 2018 v evropské asociaci FIGIEFA v Bruselu v roli ředitele pro evropské záležitosti (EU Affairs Director). Je odpovědný za tým, který koordinuje politická témata a právní problematiku a je v úzkém kontaktu s evropskými a národními institucemi. Jan Bambas má více než patnáct let pracovních zkušeností z Prahy, Bruselu a Štrasburku. Během své kariéry sbíral zkušenosti v kanceláři místopředsedy vlády ČR, jako poradce v Evropském parlamentu a v soukromém sektoru. Před nástupem do FIGIEFA působil v jedné z nejvýznamnějších organizací v Bruselu – celoevropském zastoupení průmyslu BusinessEurope a jako zástupce společnosti ČEZ při Evropských institucích. Jan Bambas má právní vzdělání, studoval v České republice a Velké Británii se zaměřením na evropské a mezinárodní právo.

<konec ramecku 1>

 

<ramecek 2>

Co je FIGIEFA?

FIGIEFA je mezinárodní evropská federace, která v Bruselu plní důležitou roli jako celoevropské zastoupení nezávislého poprodejního automobilového trhu. Federace je tvořena dvaceti evropskými národními asociacemi, které reprezentují nezávislé velko- a maloobchodníky s automobilními náhradními díly a také mezinárodní obchodní organizace zabývající se náhradními díly a jejich příslušné opravárenské řetězce.

 

Hlavní úkoly FIGIEFA

Nejdůležitějším úkolem je udržovat korektní poměry v konkurenci a zásady volné soutěže na trhu automobilových náhradních dílů, služeb a oprav. Proto vyvíjí tyto základní aktivity:

 

– monitoruje legislativu EU a je v úzkém kontaktu s veřejnou správou v EU v zájmu zachování pestrého a vyváženého podnikatelského prostředí v segmentu trhu náhradní dílů a oprav vozidel;

– informuje své členy o důsledcích politiky a aktů EU na trh náhradních dílů a služeb a připravuje stanoviska jménem svých členů;

– účastní se řady odborných pracovních skupin a fór, kde tlumočí stanoviska jménem své členské základny.

<konec ramecku 2>