22 let na trhu autoopravárenství

Audity lakoven

Audity_diskforum.indd

Pokračování článku najdete v dubnovém vydání časopisu AutoEXPERT 2015.

 

Diskusní fórum na téma:

Audity lakoven

Klíčem k efektivní práci je pořádek – to neznamená pouze fyzický pořádek na pracovišti samotném, ale i transparentní procesy, toky materiálů, pracovní náplně jednotlivých členů týmu apod. Klíčem k nastolení a udržování takového pořádku je audit, a proto jsme se v rámci přípravy tohoto vydání obrátili na dodavatele lakovacích materiálů do autoopravárenského sektoru a položili jim následující otázky.

 

  • Popište, jak probíhá standardní audit vašich partnerských lakoven.

 

  • Je tento audit povinný? Je zpoplatněný?

 

  • V jaké periodě audity provádíte?

 

  • Jakou formu má výstup z auditu?

 

  • Ve kterých oblastech vidíte na základě provedených auditů u lakoven největší prostor pro zlepšení?

 

 

 

 

PRO ZLOM: otázku prosím výrazně, pak čáru a jednotlivé odpovědi – klasika

 

Interaction, s. r. o., zástupce výrobce lakovacích materiálů Spies Hecker

Filip Brückner, Business Development & Project Manager

PRO ZLOM SEM FOTO bruckner a logo Interaction Spies hecker. K této části taky prosím obr interaction

1) Společnost Interaction, s. r. o., nabízí a v praxi provádí celou řadu auditů s různým zaměřením. Pokud zúžíme pohled pouze na výrobní provoz, je to audit karosárny a lakovny. Samotná kontrola parametrů, položek vybavení a vybraných procesů probíhá v rámci jednoho dne. Tím to ale celé nekončí. Dále je nezbytné audit zpracovat do podoby, která se představí majiteli či vedoucímu provozu, což je poslední fáze auditu, na kterou navazují doporučení, akční plány, kalkulace případných investic atd.

2) Audity, jako jedna z nejčastějších forem ověřování způsobilosti subjektu, jsou povinné pouze v případě certifikace. V případě uživatelů lakovacích materiálů Spies Hecker je to síť certifikovaných opraven CUI (Color Unlimited International) nebo také provádíme audity v rámci projektů importérů.

Audity jsou pochopitelně i dobrovolné. Vždy záleží na potřebě a rozhodnutí konkrétního manažera, zda naší nabídky využije. Po delší době působení ve stejném prostředí začne pracovník trpět tzv. provozní slepotou a možnost nezávislého odborného pohledu zvenčí může vždy jen prospět.

Každá služba má přirozeně i svou hodnotu a cenu. V naprosté většině případů je to služba a podpora našich obchodních partnerů. Proto jsou ceny pouze v rovině vynaložených nákladů. Pokud se daří našim partnerům, má to pozitivní dopad i na nás a tak to vnímáme.

3) Jestliže se audity vztahují k certifikaci, je obvyklá perioda jeden rok. Další možností může být opravný audit, v případě neúspěšného prvního auditu, nebo namátkový. Ten se provádí v situaci, kdy vznikne podezření, nebo dokonce konkrétní podnět, že nejsou dodržována předem dohodnutá pravidla.

4) Výstupy jsou ve formě vyplněných kontrolních listů, zprávy popisující zjištění a doporučení. Říká se, že jeden obrázek nahradí tisíc slov, a proto je nezbytnou součástí auditu také fotodokumentace, na které se názorně ukazují konkrétní nedostatky, ale také příklady, jak by to mělo vypadat.

Opravdu klíčové je pochopení výstupu auditu manažery, pro správné nastavení následujících kroků vedoucích ke zlepšení.

5) Karosárny se potýkají s problémy ve vybavení, pořádku a používání ochranných pracovních prostředků, a to jak osobních, tak k ochraně vozidla. Projevuje se zde nesystémovost a doplňování vybavení od různých dodavatelů, kteří karosárně prodají např. svářečku, ale dále o svého klienta komplexně nepečují.

Lakovny jsou na tom o poznání lépe právě díky péči jednoho dodavatele. Přesto nejsou všechny provozy bez nedostatků. Vždy záleží na přístupu konkrétních pracovníků a manažerů.

Nejčastějšími prohřešky jsou nepořádek na pracovišti, nářadí ve špatném stavu, které se negativně projevuje na efektivitě i kvalitě výsledné práce. S tím souvisí čistota nářadí a péče o stlačený vzduch. Pravidelné čištění a výměny filtrů. Často se také setkáváme s nedostatečnou intenzitou osvětlení jednotlivých pracovišť, která se může negativně podepisovat na kvalitě opravy, ale především ovlivňuje chování a výkon pracovníků.

 

SERVIND s. r. o., distributor autolaků STANDOX na trhu ČR a SR

Jan Pešata, ředitel rozvoje obchodu

PRO ZLOM SEM FOTO PESATA a logo STANDOX a SERVIND

1) Průběh auditu může mít několik forem a je dán konkrétním zadavatelem, pro kterého audity provádíme. Každý importér vozů si dělá audit trochu jinak – samozřejmě podle svých standardů – a zaměřuje se trochu na něco jiného. Něco podobného platí i pro nezávislý sektor. Jiná kritéria jsou u nezávislých servisů či auditů pro pojišťovny. Rozsah je také různý, od prostého technologického vybavení až po audit procesů spojený s průběhem celé zakázky servisem, začínající u samotného příjmu, zahrnující procesy v karosárně a lakovně a končící u předání auta zákazníkovi a následného zjišťování zpětné vazby. Kontroluje se tak komplexnost vybavení, plnění standardů, administrativní náležitosti, audituje se konkrétní práce na jednotlivých zakázkách, jde se i do historie průběhu zakázek. Auditů se většinou účastní více auditorů a každý se může zaměřit na jiné části auditu. Časová náročnost se také velmi liší, nejčastější je dnes jednodenní audit, dělají se však i audity podstatně delší než jeden den.

2) Audit v podstatě povinný není, je na dobrovolnosti každé lakovny, zda se chce nebo nechce podřídit určitým standardům. Pokud však lakovna chce být součástí nějakého konceptu, popř. vybrané sítě importéra, musí se podřídit pravidlům fungování tohoto konceptu a ta pravidla je třeba kontrolovat. Audity jsou pak jedním z nástrojů kontroly fungování servisů. Audity ve většině případů zpoplatněné jsou, výše záleží opět na komplexnosti a rozsahu.

3) Většina auditů je na periodicitě jednoho roku, jsou ale i půlroční audity. Liší se to podle rozsahu auditu – první audit je vždy obsáhlejší než audity dozorové. Audit má smysl, pokud je opakovaný, většinou i namátkový. Je to časově velmi náročná záležitost, vzhledem k množství auditů, které v současné době provádíme pro několik importérů a dalších smluvních partnerů. Máme tým tří auditorů, kteří jsou aktuálně téměř na 100 % svého pracovního času využiti pro tuto roli.

4) Výstup z auditu má vždy písemnou formu, většinou je výstup zaznamenán v tzv. check-listině, obsahující hodnoticí kritéria. Tento audit může být doprovázen i písemnou zprávou s fotografiemi, popisující konkrétní problematiku nebo zjištěný nedostatek.

5) Stále je nutné řešit kvalitu a správné vybavení dle standardů jednotlivých importérů. Dále je to v procesních věcech a ve věcech ochrany majetku klienta.

 

Toplac, s. r. o., distributor lakovacích materiálů Glasurit

Jan Holečko, XXXXXXXX
PRO ZLOM SEM FOTO Holecko a logo Glasurit a toplac

K této části foto Toplac
1) Základem úspěchu jakéhokoliv systému je nastavení pravidel. Ve fungujícím mechanismu s velkým pohybem různých firem, lidí, financí apod. není prostor pro improvizace. Každý z členů týmů musí splňovat profesně odborné požadavky, které upravují zásadní oblasti fungování uvnitř i vně firmy. Důležitá tedy není jen kontrola technického vybavení, ale také praktické dovednosti a teoretické znalosti ve všech i souvisejících oborech. V některých případech kontrolujeme také takové části, které se samotným lakováním prakticky nesouvisejí, přesto jsou pro moderní lakovnu velmi důležité. Mezi ně patří například komunikace se zákazníkem, schopnost řešení problémů a například také marketingové dovednosti. Jednotlivé oblasti se důkladně a podrobně kontrolují na začátku a poté v pravidelných ročních intervalech. Mezitím ale probíhá namátková kontrola dílčích parametrů tak, abychom mohli zavčas diagnostikovat možné odchylky od standardu nebo rodící se problémy.

Samotný audit probíhá v těchto základních oblastech:

.       Technické vybavení lakovny

.       Technologické postupy/efektivita

.       Skladové hospodářství, materiálový tok

.       Kalkulace zakázek

.       Efektivita lakovny, KPI, VAS

.       Ekonomika provozu

.       Marketing a komunikace

Jednotlivé audity jsou rozděleny podle potřeb zadavatele. Mohou být jednodenní, ale mohou trvat také čtrnáct dní. Vše záleží na tom, kolik parametrů chce zadavatel auditu sledovat a analyzovat. Mezi klasické zadavatele auditu patří bezesporu importy jednotlivých značek, které chtějí znát technické vybavení lakoven a úroveň jejich zaměstnanců. V poslední době se však stále častěji objevuje požadavek na provedení detailního auditu ze strany majitelů nebo spíše nových majitelů lakovny, kteří chtějí vědět, jak na tom tento často podceňovaný úsek firmy ve skutečnosti je.

2) Závaznost auditu stanovuje zadavatel. A platí přímá úměra. Čím větší má zadavatel zájem na fungující lakovně, tím jasněji jsou definovány požadavky na rozsah a pravidelnost auditu, respektive kontrolních auditů. S tím také souvisí otázka financování auditů. Základní audit, který posuzuje základní parametry lakovny, je zdarma nebo součástí příslušného balíčku služeb. Rozsáhlejší audity jsou hrazeny dle nasmlouvaného rozsahu a hloubky.

3) Základní periodicita je jeden rok, mohou být však nastaveny i jiné časové úseky. Vše je závislé na aktuálním stavu a cíli, který chce zadavatel dosáhnout. Mnohem častější jsou kontrolní audity v průmyslových lakovnách, kde je neustále nutné kontrolovat vývoj mnoha ukazatelů, které mají vliv na kvalitu a kvantitu. Naopak v malé lakovně, která lakuje zakázky nahodilým zákazníkům a kde lakýrník je zároveň majitel, se audit provádí pouze sporadicky, protože nejpřísnějším auditorem je v tomto případě zákazník sám.

4) Základním výstupem je vždy zpráva, samotná zpráva však může mít řadu různých podob a forem. Nejběžnější jsou pravděpodobně strukturované formuláře, které jsou stručné, přehledné a zcela jasně a srozumitelně podávají informaci o stavu zkoumané věci. Auditová zpráva však může být mnohem obsažnější, a to jak co do množství informací, tak rozsahem textu a obrazových příloh. Po přečtení auditové zprávy by mělo být jejímu zadavateli jasné, v kterých oblastech je potenciál ke zlepšení, které úseky jsou naopak v pořádku a kde například jsou rizika natolik velká, že je nutné ihned zasáhnout. Výstupem může být pouze doporučení na dovybavení lakovny určitou technologií, ale mnohem častěji se doporučení týkají nastavení procesů, úpravy materiálového toku, optimalizace spotřeby energií, zlepšení managementu práce apod. Ačkoliv se to může zdát jako klišé, není cílem doporučit zákazníkovi, aby jednorázově investoval do vybavení lakovny nebo školení personálu, ale cílem je, aby zákazník-majitel lakovny měl všechny procesy v lakovně pod kontrolou, mohl lépe plánovat a především zvýšil nebo udržel ziskovost lakovny i v této ekonomicky náročné době.

5) Vše začíná a končí u lidí, kteří lakovnu řídí, kteří v lakovně lakují, kteří připravují díly, kteří míchají, ale také kteří rozdělují zakázky nebo shání nové zákazníky. Jsou lakovny, které se mohou pyšnit lakýrnickými mistry, ale jsou také lakovny, které už měly být dávno zavřeny. Když si vypůjčím přirovnání pana Horníčka, je to asi tak, jako kdyby vám člověk nabídl tlačenku stejné kvality, jako vám nabízí nekvalitně nalakované auto, hodili byste mu tu tlačenku na hlavu. Ale protože si u nás lidé nechají ještě hodně líbit a často pod příslibem zaručené slevy akceptují neakceptovatelné, je požadavek na kvalifikovaný personál velmi složitý.

Podobné je to i v technologiích. Řada lakoven podlehne líbivému marketingu, aniž by se zajímala o fakta, a pořídí si zařízení, které nakonec nepotřebuje nebo neumí využít.
Více informací na www.toplac.cz <http://www.toplac.cz>  nebo u regionálních zástupců.

 

Autofit, s. r. o., distributor lakovacích materiálů Nexa Autocolor

Martin Šmerda, obchodní ředitel společnosti

PRO ZLOM SEM FOTO smerda a logo Autofit, Nexa Autocolor

K této části vybagruj prosím něco z Grafiky v pdf autofit – mizérie, vím, ale nic jiného nedodali

1) Audit lakovny je komplexní proces, který trvá zpravidla 4–6 hodin. Při auditu postupujeme podle podrobně zpracovaného formuláře, který zahrnuje všechny oblasti činnosti lakovny. Často se však soustředíme po dohodě s majitelem servisu i na předem vytipované oblasti. Po zpracování výsledků následuje konzultační část, kde jsou na různých úrovních řízení servisu konzultovány dílčí problémy a možnosti jejich řešení. Výsledky auditu jsou vždy na závěr zpracovány v písemné formě. Vlastní audit provádí obchodní manažer a technik naší společnosti, a to vždy za přítomnosti osoby odpovědné za provoz auditované lakovny.

2) Audit je dobrovolný, a to na základě požadavku majitele servisu. Standardní audit je v rámci našich služeb zákazníkovi zcela bezplatný. V případě, že je audit požadován třetí stranou (importérem, pojišťovnou, smluvním partnerem apod.), platí individuální podmínky po dohodě všech zúčastněných stran.

3) Jelikož jsou audity prováděny dle individuálních požadavků, nelze jednoznačně určit periodu opakování. Obvyklá perioda pro opakování auditu je však stanovena na jeden rok.

4) Výstup z auditu má tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou přehledně shrnuty dosažené výsledky v podobě bodového hodnocení za jednotlivé auditované oblasti. Tato část jasně ukazuje, ve kterých oblastech je největší prostor pro zlepšení či nápravná opatření. Textová část pak obsahuje popis zjištěných nedostatků a návrhy na jejich odstranění na základě konzultační části auditu, tak aby bylo dosaženo co nejrychleji optimálních výsledků.

5) V každé oblasti je možné najít prostor pro zlepšení. Výsledky auditů často ukazují, že největší rezervy jsou ve snižování energetických, časových a režijních nákladů, např. pomocí inovativních technologií. V této oblasti může servis uspořit až statisíce ročně a současně i významně zrychlit čas oprav. Bohužel často však majitelé servisů upřednostňují řešení úspory několika korun na lakovacích či doprovodných materiálech. Další prostor pro zlepšení se nachází v procesní oblasti, a to především v organizaci práce a plánování oprav.

 

Spectrum Franěk, s. r. o, distributor lakovacích materiálů společnosti PPG

Jan Duňka, obchodně-technický ředitel

PRO ZLOM SEM FOTO Dunka a logo Spectrum Franek a PPG (nemuzu nikde najit logo PPG – pokud nemas pypej, ja ho vyptam u spolecnosti)

K této casti sim obr PPG

1) Prioritou zjišťovaných skutečností je zdraví a bezpečnost zaměstnanců, prostředí a vybavení míchárny a lakovny, znalosti a dokumentace z oblasti koloristiky a aplikačních technologií. Dále je kladen důraz na používání legislativně schválených materiálů a na vedení skladu a odpadového hospodářství. Audit lakovny je časově nenáročný, může probíhat za plného provozu a trvá max. jeden pracovní den.

2) Audity jsou nepovinné a jsou součástí našich služeb, tedy zcela zdarma.

3) Technický audit partnerských lakoven provádíme přibližně dvakrát ročně nebo na základě požadavku.

4) Na základě zjištěných informací je vypracována zpráva o celkovém aktuálním stavu, s návrhem změn technologií či materiálů, které povedou k zefektivnění procesů a zvýšení ziskovosti. Nejsou-li při auditu zjištěny vážné neshody a nedostatky, obdrží zákazník „Certifikát ověřené lakovny PPG“.

5) V posledních letech došlo k výraznému zlepšení vybavenosti lakoven a většina našich zákazníků již přešla na používání dražších, ale kvalitnějších materiálů, což mělo za následek zkrácení celého lakovacího procesu. Největším prostorem pro zlepšení i nadále zůstává otázka efektivního využití energií při lakování (např. rekuperace vzduchu, používání alternativních metod sušení atd.).