26 let na trhu autoopravárenství

Když se řekne Pass-Through (1)

Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 6/2020

 

PRO ZLOM: zelená

 

Technologie

Diagnostika

 

Text: Pavel Kloc

Foto Archiv společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC

 

Prosím cti bold v textu. Kujuuu

Obr 1 a 2 prosím dostatečně velké. Kujuuu 2

Když se řekne Pass-Through (1)

Stále více funkcí je v moderních vozidlech realizováno pomocí softwaru, resp. firmwaru řídicích jednotek. Ty tvoří ve vozidlech čím dál rozsáhlejší a složitější palubní sítě. S rostoucí složitostí automobilových E/E systémů souvisejí i zvýšené požadavky na diagnostická zařízení a schopnosti jejich operátora, chcete-li autotronika. S výhledem do blízké budoucnosti, kdy u připojených vozidel nahradí konvenční aktualizace jednotek technologie OTA v rámci telematických služeb výrobců, jsou standardizovaná rozhraní stále důležitým tématem. Rozhraní Pass-Thru není jen záležitostí programování řídicích jednotek, ale i jeho využití v rámci diagnostických funkcí. Ve spolupráci s Pavlem Klocem ze společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o., jsme pro vás připravili seriál věnovaný technologii Pass-Through a přinášíme vám jeho první část.

 

Náš seriál se nebude týkat budoucnosti, ale přítomnosti. Přestože by nejeden čtenář mohl namítnout, že telematické služby a technologie OTA již v praxi fungují, berme v úvahu náš český a slovenský vozový park a potřeby průměrného domácího diagnostika.

<M>Co je Passthru?

Technologie Pass-Through (doslovný překlad projíždět/průchod) nebo také Pass-Thru či jen Passthru je jiný název pro soubor standardů J2534, vydaných US organizací SAE v roce 2002 s účinkem platnosti od r. 2004 (osobní a lehké užitkové vozy). Norma definuje zejména komunikační standardy a pravidla pro programování řídicích jednotek, bez nutnosti použití OEM diagnostických rozhraní. Passthru rozhraní je de facto pouze „převodníkem“, sloužícím jako API mezi běžící OE aplikací (serverem výrobce) na PC (nezávislé dílny) a programovanou řídicí jednotkou (vozidlem). Úspěšnou funkci zajišťuje SW ovladač rozhraní, který respektuje proprietární SW výrobce.

PRO ZLOM: SEM OBR 1

Původně byl standard navržen za účelem vytvoření univerzálního rozhraní pro přeprogramování, resp. aktualizace řídicích jednotek motorů, prostřednictvím palubní sítě vozu v podmínkách nezávislého servisu. První revize J2534-1 umožňovala aktualizace jednotek souvisejících s emisemi, její další využitelnost byla ale velmi omezená. Druhá revize J2534-2 rozšiřuje možnosti rozhraní o volitelné funkce a protokoly specifické pro výrobce automobilů. V případě ověřené kompatibility Passthru rozhraní s OE diagnostickým softwarem výrobce lze provádět přeprogramování i ECU nesouvisejících s emisemi a současně využít i ostatní diagnostické funkce OEM SW. Organizace SAE, s ohledem na technologický vývoj v tomto odvětví, kontinuálně pracuje na dalších revizích a testech shody mezi jednotlivými revizemi. Novější revize J2534 rozšiřují možnosti stávající verze a řeší problémy předchozích.

 

<M>EU legislativa

V Evropě vymezuje povinnosti výrobce umožnit nezávislým účastníkům trhu mimo jiné i přeprogramování řídicích jednotek souvisejících s emisemi. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007, podle kterého jsou výrobci automobilů povinni poskytovat všem účastníkům nezávislého trhu pro vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 podle přílohy II směrnice 70/156/EHS s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a s homologacemi Euro 5 a Euro 6 standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě těchto vozidel. V článku 3 odstavci 14 je termín přístupu k informacím přesně definován takto: „Informacemi o opravách a údržbě vozidla se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel.“

 

Toto nařízení bylo dále upraveno nařízením komise (ES) č. 692/2008, které jasně stanovilo technické požadavky přeprogramování v Příloze XIV, bodě 2.3. takto: „Přeprogramování řídicích jednotek vozidla se provádí v souladu s normou SAE J2534.“

Minimální dobu předplatného na jednu hodinu za přeprogramování ECU a možnost nabídnutí přístupu založeného na jednotlivých operacích (např. jen aktualizace ECU) stanovila úprava č. 566/2011. Tím bylo vyhověno požadavkům na zvýšení pružnosti při Passthru flashování a zejména snížení nákladů na tuto jednu proceduru.

 

Další důležitou úpravou je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, které mění č. 715/2007 a znovu upřesňuje mimo jiné technické požadavky na přeprogramování v Příloze X, bodě 6.4. takto: „Přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s mezinárodní normou ISO 22900-2, nebo SAE J2534, nebo TMC RP1210 s použitím neznačkového hardwaru.“ Konec citace. Legislativci v EU už dokonce rozhodli, že od 1. července 2021 musejí výrobci vozidel aftermarketu umožnit prostřednictvím neznačkového hardwaru, tj. rozhraní, v souladu s normami SAE J2534 nebo ISO 22900-2 nejen přeprogramování, ale i diagnostiku, samozřejmě za použití OE SW.

 

<M>Přístup k technickým informacím a diagnostice

Od již zmíněné právní úpravy ES č. 715/2007, známé také jako „norma“ Euro 5, mají výrobci povinnost zpřístupnit informace o opravách a možnosti přeprogramování emisních ECU nezávislému trhu na svých internetových stránkách ve standardizovaném formátu, rychle dostupným a nediskriminačním způsobem.

 

Zpřístupnění v rámci přeprogramování ECU nezpůsobilo výrobcům automobilů zas takový problém, protože většina již dávno poskytovala svým servisům a dealerům diagnostické nástroje na platformě PC s operačními systémy MS Windows. Zajištění kompatibility s Passthru API nebylo složité. Navíc výše zmíněné právní předpisy zajišťují nezávislým dílnám, aby dostupnost technických informací a OEM aplikací byly dostupné přes internet formou hodinového, denního, týdenního, měsíčního nebo ročního předplatného. Před využitím OE služeb je nutná registrace do příslušného portálu výrobce. Výrobce má právo ověřit v závislosti na požadované úrovni přístupu k datům či diagnostice legalitu podnikatelské činnosti žadatele. PRO ZLOM: SEM OBR 2

 

Přístup k informacím palubního diagnostického systému je rozlišen do dvou úrovní:

  • Úroveň 1 se týká všech informací o opravách a údržbě vozidla, které nesouvisejí s bezpečnostními oblastmi vozidla. Požadavky při registraci uživatele nejsou zpravidla přísné. Jejich rozsah je omezen pouze na údaje související se způsobem platby za objednané služby.

 

  • Úroveň 2 se týká informací souvisejících s přístupem k bezpečnostním oblastem vozidla, tzn. bezpečnostním prvkům vozu, vč. informací o opravách a údržbě souvisejících s krádeží. V takovém případě musí uživatel prokázat svoji totožnost, totožnost organizace, dále že provozuje legální podnikatelskou činnost a že nebyl odsouzen pro žádný trestný čin v dané oblasti (výpis z rejstříků trestů). Na základě této autentizace zažádá výrobce o vytvoření bezpečnostního certifikátu v souladu s mezinárodní normou ISO 20828.

 

V souvislosti s druhou úrovní stojí za zmínku, že úprava 2018/858 dává výrobcům automobilů příležitost chránit přístupy k bezpečnostním oblastem vozu pomocí bezpečnostních certifikátů nebo zvláštních autentizací. Aktuální ukázkou nejasného výkladu může být postupné zavádění diagnostické ochrany vozu SFD koncernem VAG, počínaje Golfem VIII. Podrobný článek o SFD jsem publikoval na blogu (autodiagnostik.cz/blog). S přihlédnutím k rizikům kybernetické bezpečnosti připojených a autonomních vozidel je to snad v pořádku, ale budeme doufat, že sdružení SERMI a další pověřené organizace zajistí, aby certifikace nezávislých servisů byly soustředěny do jedné centrální platformy a nemusely žádat o bezpečnostní certifikáty u každého výrobce samostatně. PRO ZLOM: SEM OBR 3

 

V souvislosti s dodržováním nediskriminačních podmínek na nezávislém trhu bylo na evropské úrovni zřízeno několik pracovních skupin, dohlížejících na provádění nařízení Euro 5 a Euro 6, nehledě na řadu nezávislých sdružení a iniciativ. Jmenovat můžeme např. ACEA, CEN, SERMI, AFCAR, ZDK a další. Díky této vertikální spolupráci se do současnosti podařilo dosáhnout nemalých úspěchů v porovnání se situací, která by nastala, kdyby vše zůstalo jen v rukou výrobců vozidel. Ačkoliv se může někomu zdát, že věčný boj EU legislativy a výrobců je nekonečný, není tomu tak. U moderních vozidel není důvod se aktualizace jednotek prostřednictvím standardu Passthru bát.

 

V následujících článcích vás obeznámím s tím, že obavy a uzavírání se před nezadržitelným pokrokem nemají pro budoucnost soběstačného nezávislého servisu smysl. V případě dotazů se můžete obrátit na můj e-mail kloc@passthru.cz.

 

Pokračování příště.

 

PRO ZLOM: POPISKY OBR

OBR. 1:

 

Schéma technologie Pass-Through.

 

OBR. 2:

Výrobci vozidel běžně poskytují své OEM informace a přístu k diagnostickým nástrojům přes internet formou hodinového, denního, týdenního, měsíčního nebo ročního předplatného.

 

OBR. 3:

Schéma diagnostické ochrany vozu SFD zaváděné koncernem VAG.

 

PRO ZLOM: Hlaska do textu

 

Od právní úpravy ES č. 715/2007, známé také jako „norma“ Euro 5, mají výrobci povinnost zpřístupnit informace o opravách a možnosti přeprogramování emisních ECU nezávislému trhu na svých internetových stránkách ve standardizovaném formátu, rychle dostupným a nediskriminačním způsobem.

 

 

PRO ZLOM: tento rámeček kamkoliv do textu

Použité akronymy a zkratky

ACEA Evropské sdružení výrobců automobilů (European Automobile Manufacturers‘ Association)
AFCAR Aliance pro svobodu oprav automobilů v EU (Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe)
API Rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interface)
CEN Evropský výbor pro normalizaci (Comité Européen de Normalication)
E/E systémy Elektrické a elektronické systémy (Electrical/electronic Systems)
EHS Evropské hospodářské společenství (nahradilo „ES“)
ES Evropská společenství
EU Evropská unie
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)
ISO 20828 Norma pro vydávání a správu bezpečnostních certifikátů
ISO 22900-2 Norma definující programové rozhraní D-PDU API (Diagnostic protocol data unit application programming interface) pro MVCI (Modular vehicle communication interface) a společný základ pro diagnostiku a přeprogramování.
M1 Vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče), a víceúčelová vozidla
M2 Vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg
N1 Vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
N2 Vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg
MS Microsoft
OE/OEM Original Equipment Manufacturer
OTA Aktualizace jednotek přes bezdrátovou síť, např. přes Wi-Fi, SIM (Over the Air)
SAE Standardizační organizace pro oblast motorových dopravních prostředků (Society of Automotive Engineers)
SERMI Asociace dohledující zpřístupnění informací o opravách a údržbě (RMI – Repair and Maintenance Information) souvisejích s bezpečností (SE – security-related) nezávislému trhu.
SFD Diagnostická ochrana vozidla (Schutz der Fahrzeugdiagnose)
SW Software
TMC Rada pro technologii a údržbu (Technology & Maintenance Council)
TMC RP1210 Norma pro přeprogramování a analýzu emisních ECU v těžkých nákladních vozidlech a strojích
VAG Volkswagen AG
ZDK Ústřední svaz německého automobilového průmyslu (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe)