22 let na trhu autoopravárenství

Jak vidí elektromobilitu distributor


Pokračování článku najdete v časopisu AutoEXPERT 6/2017.

Na aktuální téma

Elektromobilita

 

Za AE se ptal: Luboš Švamberg

Foto: archiv společnosti ČEZ

 

ROZHOVOR NA TÉMA

Jak vidí elektromobilitu distributor

 

V současné době se stále více probírá oblast elektromobilů a elektromobility vůbec. Téměř každý, s kým se na toto téma budete bavit, si postěžuje na nedostatečnou infrastrukturu a malý počet nabíjecích stanic. Společnost ČEZ, a. s., vyvíjí v tomto ohledu stále více aktivit, a proto jsme požádali jejího zástupce, manažera útvaru /E/MOBILITA Tomáše Chmelíka, o odpověď na několik otázek.

 

Co lze očekávat v elektromobilitě obecně (v Evropě) a jaká jsou specifika v ČR?

Jsem přesvědčen, že elektromobilní doba pomalu, ale jistě přichází. Řada indicií naznačuje, že trend elektrifikace silniční dopravy je nezvratný, a otázkou je spíše to, kdy dojde ke zlomu a kdy bude elektromobilita plně komerční, než to, zda k němu dojde. Rozvoj elektromobility samozřejmě ovlivňuje řada faktorů – tím nejvýznamnějším je samozřejmě regulace, respektive tlak na snižování emisí, což spolu se snahou o omezení závislosti na dovozech ropných produktů vytváří pro rozvoj elektromobility dobré podmínky. Významný vliv má samozřejmě i pokles cen technologií, respektive technologický vývoj, který parametry elektromobilů posunuje stále dopředu, což spolu s poklesem ceny zase zvyšuje jejich šance na trhu. V krátkém horizontu samozřejmě nečekáme elektromobilní revoluci a řada paliv bude vedle sebe ještě dlouhou dobu existovat paralelně, ale myslíme si, že je zjevné, že vozy s pohonem na elektřinu budou tvořit stále významnější podíl ve vozovém parku.

Česká republika má samozřejmě v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU určitá specifika, která zřejmě způsobí pomalejší nástup elektromobility. Vliv má jistě menší kupní síla obyvatel, určitá skepse k environmentálním tématům i zatím omezený systém pobídek pro podporu čisté mobility. Na druhou stranu elektromobilitu vnímáme jako dlouhodobé téma a tam lze čekat, že se rozdíly budou spíše stírat.

 

Jaká je v souvislosti s těmito trendy strategie společnosti ČEZ? (Jaké chcete vytvořit výsledné pokrytí rychlonabíjecími stanicemi v republice – budete se soustřeďovat spíše na dopravní uzly dálničního typu, nebo na města apod.? V jakém časovém horizontu?)

Jako výrobce, distributor a prodejce elektřiny jsme si logicky rozvoj elektromobility vyhodnotili jako příležitost s tím, že rozvoj dobíjecí infrastruktury má v určitém ohledu blízko k provozování síťových aktiv, se kterými máme zkušenosti, takže jsme jako optimální segment pro vstup do tohoto nově vznikajícího odvětví vyhodnotili právě oblast dobíjecí infrastruktury, a to zejména té veřejné. Chceme se primárně soustředit na výstavbu rychlodobíjecích stanic a položit tak zárodek určité páteřní sítě na území celé ČR. Výstavba rychlodobíjecích stanic má logicky smysl zejména na místech, které mají předpoklady pro zajištění co nejvyššího vytížení stanice, tj. hlavní silniční tahy a města, ale z pohledu celonárodní sítě je samozřejmě potřeba myslet na určité optimální pokrytí území republiky. Na výstavbě již intenzivně pracujeme, předpokládáme, že k roku 2020 by se počet rychlodobíjecích stanic měl výrazně navýšit tak, aby naplnil cíle dané Národním akčním plánem čisté mobility.

Budeme se ale věnovat i výstavbě stanic normálního dobíjení, které mají své opodstatnění v lokalitách, kde lidé tráví více času a kde rychlodobíjecí stanice nemusí být optimální technologií.

 

Řešíte svou strategii v evropském kontextu ve spolupráci s partnery v zahraničí (mám na mysli, jestli vámi plánovaná síť bude mít vazbu na sítě v zahraničí, nebo taková vazba není třeba a vůbec ji neřešíte)?

Návaznost sítí dobíjecích stanic je z pohledu EU určitě téma a je na řadě úrovní upozorňováno na to, že je nežádoucí, aby sítě vznikaly jako autonomní „ostrovy“ a v důsledku tak elektromobilistům komplikovaly dobíjení – to ostatně platí i pro sítě různých provozovatelů v rámci jednoho členského státu. Strategii jako takovou přímo nekoordinujeme, logika výběru lokalit pro výstavbu dobíjecích stanic je asi v principu stejná, co se nakonec ukazuje jako klíčové, to je dostupnost elektrického příkonu v lokalitách, kde chceme dobíjecí stanice stavět. Spolupráce se spíše zaměří na oblast tzv. interoperability a roamingu, tj. toho, aby uživatel mohl hladce a bez zbytečných překážek nebo komplikací dobíjet ze sítí stanic různých provozovatelů na území celé EU. Tam postupně předpokládáme zintenzivnění spolupráce mezi různými partnery.

 

Můžete v krátkosti přiblížit národní akční plán veřejných dobíjecích stanic? Jste v tomto plánu zapojeni?

Na přípravě Národního akčního plánu čisté mobility jsme se podíleli naší expertní kapacitou, kdy jsem předsedal pracovní skupině Elektromobilita, která mezi klíčovými hráči z řad energetik, automobilek nebo výrobců technologií diskutovala různé aspekty související s akčním plánem a doporučovala zpracovateli akčního plánu vhodná řešení. Akční plán vnímáme jako důležitý a potřebný strategický prvek, který dává oblasti čisté mobility jasný rámec, jenž specifikuje cíle, kterých má být dosaženo, a také sadu nástrojů nebo opatření, jak těchto cílů dosáhnout. Z pohledu infrastruktury je pro nás důležitý cíl počtu dobíjecích stanic – 500 rychlodobíjecích stanic páteřní sítě a 400 normálních dobíjecích stanic zahušťovací sítě. Na tyto cíle jsou i nastaveny finanční prostředky v operačním programu Doprava. Plán ale obsahuje i řadu dalších opatření, která mají komplexně napomoci rozvíjet čistou mobilitu v podmínkách ČR. Akční plán ale obsahuje i řadu zajímavých analytických informací a popisuje východiska, na kterých je postaven.

 

V médiích proběhla zpráva, že společnost ČEZ byla úspěšná v získání podpory z programu CEF na část sítě rychlodobíjecích stanic podél klíčových silničních tahů. Jaký bude další vývoj tohoto projektu?

Projekt v tuto chvíli probíhá, tj. intenzivně pracujeme na naplnění cíle projektu, kterým je zejména výstavba 42 rychlodobíjecích stanic podél hlavních silničních tahů v ČR, projekt ale řeší i některé další oblasti. Všechny aktivity musíme ukončit do konce roku 2018, takže nás čeká poměrně dost intenzivní práce. O postupu prací budeme průběžně informovat.

 

Má společnost ČEZ již nějaké zkušenosti z oblasti elektromobility? Lze je krátce specifikovat?

Vzhledem k tomu, že se elektromobilitě věnujeme aktivně od roku 2010, jsme přesvědčeni, že máme řadu zkušeností, a to zejména v oblasti výstavby a provozu dobíjecí infrastruktury. Jedná se nicméně o obor, který se velmi intenzivně rozvíjí, a vzhledem k tomu, že v oblasti elektromoblity, respektive nabídky služeb a produktů v této oblasti naši nabídku postupně rozšiřujeme, musíme naše zkušenosti neustále rozšiřovat. Důležité je pro nás vyhodnocení zpětné vazby od zákazníků, respektive obecně pochopení toho, jak se budoucí masový zákazník bude chovat a jaké bude mít požadavky a potřeby tak, abychom mu dokázali nabídnout optimální produkt a řešení.

 

Jakou budoucnost přisuzujete vozidlům na alternativní pohony z pozice distributora energie – ať už jsou to elektromobily, hybridy, či vozidla na plyn?

Jsme přesvědčeni, že význam elektromobility postupně poroste, což bude zvyšovat nároky na systémové řešení dobíjení vozidel na elektřinu. Stávající distribuční sítě jsou schopny zřejmě bez zásadních problémů vstřebat určitý počet elektromobilů, nicméně s rostoucím počtem vozidel a s technologickým vývojem zejména v oblasti baterií (zvyšování kapacity) nároky distribuční sítě porostou, a protože rozvoj distribučních sítí je proces, který má své časové rámce, je třeba systémové řešení připravit v dostatečném časovém předstihu. Týká se to jak veřejných dobíjecích stanic, kde předpokládáme technologii pracující s vyššími výkony, tak i domácností. Elektromobilita samozřejmě z tohoto důvodu velmi úzce zapadá do obecnější koncepce tzv. chytrých sítí a z pohledu energetik je samozřejmě zajímavé i to, jaké příležitosti bude propojení akumulátoru vozidla s distribuční sítí nebo domácím či firemním rozvodem elektřiny přinášet. Elektromobilita tedy je – podobně jako řada dalších technologií – pro energetiky současně výzvou i příležitostí.

< popiska foto Chmelik.jpg>  Manažer útvaru /E/MOBILITA společnosti ČEZ, a. s., Tomáš Chmelík.